PEOPLE / THE NEXT TYCOONS / THAILAND

รุ่น 2 กลุ่มฮาโก้ต่อยอดธุรกิจหมื่นล้าน ตระกูล “ดาวพิเศษ” ผู้บุกเบิกกลุ่มฮาโก้หนึ่งในเจ้าตลาดสินค้าสุขภัณฑ์แบบ B2B และยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตก๊อกนํ้าเพื่อการส่งออก ภายใต้ทายาทรุ่น 2 ฐิติพงศ์ และพีรพงศ์ เร่งขยายธุรกิจ โดยเฉพาะร้านอาหารและโรงแรม พร้อมเตรียมรุกธุรกิจร้านอาหารในต่างแดน ต่อยอดธุรกิจหมื่นล้าน เรื่อง: บำรุง อำนาจเจริญฤทธ

Update : 25 ธันวาคม 2559

View : 1,595


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,131

PEOPLE

แพทย์หัวใจศิลป์ ดีเอ็นเอแห่ง “อัศดามงคล”

Update : 25 ตุลาคม 2559

View : 745

PEOPLE

พิธาน องค์โฆษิต ดัน KCE เป็นเบอร์หนึ่งของโลก

Update : 19 ตุลาคม 2559

View : 5,187

PEOPLE

สมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ จูง “เด็กสมบูรณ์” บุกครัวโลก

Update : 28 กันยายน 2559

View : 1,867

PEOPLE

ประธานวงศ์ พรประภา ติดปีกสยามกลการอุตสาหกรรม

Update : 30 สิงหาคม 2559

View : 1,587

PEOPLE

ศรีตรังนำทัพยางไทย แจ้งเกิดแบรนด์ระดับโลก

Update : 12 กันยายน 2559

View : 22,969

PEOPLE

วิทูร-กำธร ศิลาอ่อน ลูกไม้ใต้ต้น พา S&P ไปตลาดโลก

Update : 13 เมษายน 2559

View : 2,017

PEOPLE

“เจมาร์ท” คิดการใหญ่ ปั้นธุรกิจ 5 หมื่นล้านใน 5 ปี

Update : 24 มีนาคม 2559

View : 2,199

PEOPLE

“คาร์สัน” แบรนด์ที่ไม่ได้มีดีแค่ “ถุงเท้า”

Update : 20 มกราคม 2559

View : 2,737

PEOPLE

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประวัติศาสตร์บทใหม่ของ Leicester City

Update : 17 พฤศจิกายน 2558

View : 13,583Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย