PEOPLE / THE NEXT TYCOONS / THAILAND

AIT จับจังหวะไอทีเปลี่ยนโลก หนุนพลังคลื่นลูกใหม่ในยุคดิจิทัล บททดสอบและความท้าทายใหม่ของธุรกิจไอทีอายุมากกว่า 2 ทศวรรษกำลังถูกส่งมอบไปยังลูกไม้ใกล้ต้นรุ่นล่าสุด กระแสการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อพลิกโอกาสทางธุรกิจหรือ digital transformation ไม่เพียงสร้างแรงสั่นสะเทือนให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัว หากแต่ยังเป็นโอกาสและความท้าทายของธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับร

Update : 26 มีนาคม 2560

View : 1,649


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,048

PEOPLE

รุ่น 2 กลุ่มฮาโก้ต่อยอดธุรกิจหมื่นล้าน

Update : 25 ธันวาคม 2559

View : 1,957

PEOPLE

แพทย์หัวใจศิลป์ ดีเอ็นเอแห่ง “อัศดามงคล”

Update : 25 ตุลาคม 2559

View : 1,069

PEOPLE

พิธาน องค์โฆษิต ดัน KCE เป็นเบอร์หนึ่งของโลก

Update : 19 ตุลาคม 2559

View : 5,746

PEOPLE

สมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ จูง “เด็กสมบูรณ์” บุกครัวโลก

Update : 28 กันยายน 2559

View : 2,292

PEOPLE

ประธานวงศ์ พรประภา ติดปีกสยามกลการอุตสาหกรรม

Update : 30 สิงหาคม 2559

View : 1,856

PEOPLE

ศรีตรังนำทัพยางไทย แจ้งเกิดแบรนด์ระดับโลก

Update : 12 กันยายน 2559

View : 23,790

PEOPLE

วิทูร-กำธร ศิลาอ่อน ลูกไม้ใต้ต้น พา S&P ไปตลาดโลก

Update : 13 เมษายน 2559

View : 2,755

PEOPLE

“เจมาร์ท” คิดการใหญ่ ปั้นธุรกิจ 5 หมื่นล้านใน 5 ปี

Update : 24 มีนาคม 2559

View : 2,663

PEOPLE

“คาร์สัน” แบรนด์ที่ไม่ได้มีดีแค่ “ถุงเท้า”

Update : 20 มกราคม 2559

View : 3,145Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)