News / THAILAND

สถิติค่าตอบแทนบริษัทไทย 2560 เปอร์เซ็นต์ปรับขึ้นเงินเดือนยังคงที่ พนักงานลาออกสูงขึ้น


เอออนเก็บสถิติโบนัส-การปรับขึ้นเงินเดือนขององค์กรในไทย พบปี 2560 บริษัทไทยปรับเงินเดือนขึ้นเฉลี่ย 5.3% โบนัสเฉลี่ย 2.02 เดือน กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีอู้ฟู่ปรับขึ้นเฉลี่ยสูงที่สุด 5.9% ชี้คนรุ่นใหม่กล้าตัดสินใจลาออกมากขึ้นสะท้อนสู่อัตราการลาออกเพิ่มขึ้นเป็น 16.6%


เอออน บริษัทบริหารความเสี่ยงและให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำโครงการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยผลการสำรวจชี้ว่าอัตราการเพิ่มเงินเดือนในปี 2560 อยู่ที่ระหว่าง 4.7 - 5.9% หรือเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 5.3% ใกล้เคียงกับปี 2559 และคาดว่าอัตราการปรับเพิ่มจะยังคงเฉลี่ยในอัตราเดิมสำหรับปี 2561


สิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเพิ่มเงินเดือนปี 2561 ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยอยู่ที่ประมาณ 6.2% เนื่องจากบริษัทอสังหาฯ หลายรายมีการขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ มากขึ้น โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพ หรือธุรกิจที่อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี


โบนัส ปรับขึ้นเงินเดือน บริษัทไทย 2560


ผลการปฏิบัติงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มผู้สร้างผลงานระดับสูงสุด (Top Performers) จะได้รับการตอบแทนด้วยการขึ้นเงินเดือนและโบนัสที่สูงกว่าทั่วไป แต่พนักงานที่เป็นกลุ่มแนวโน้มศักยภาพสูง (High-Potential) มักได้รับการตอบแทนด้วยความก้าวหน้าทางอาชีพ


ผลการศึกษายังบ่งชี้เพิ่มเติมว่า อัตราการลาออกในปี 2560 เพิ่มขึ้นมาที่ 16.6% จาก 16.3% และ 13.5% ในปี 2559 และ 2558 ตามลำดับ เนื่องจากตลาดแรงงานมีการขยายตัวสูงขึ้น และคนรุ่นใหม่ในโลกการทำงานเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง


ตัวบ่งชี้อื่นๆ จากการสำรวจและวิจัยเรื่องการวัดค่าตอบแทนโดยรวมในประเทศไทยสำหรับปี 2560

 • ค่าเฉลี่ยโบนัสอยู่ที่ 2.02 เดือน
 • อุตสาหกรรมเคมีมีอัตราการเพิ่มเงินเดือนปี 2560 สูงที่สุดที่ 5.9% ในขณะที่อุตสาหกรรมโรงแรม ท่องเที่ยว และอาหารมีอัตราการเพิ่มเงินเดือนต่ำที่สุดที่ 4.7%
 • 45% ขององค์กรมีสวัสดิการช่วยให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางการเงินแก่พนักงานทุกระดับ โดยเน้นในสามหัวข้อ ได้แก่ การวางแผนการลงทุน การวางแผนการเกษียณ และการวางแผนด้านภาษี
 • สวัสดิการ 5 อันดับแรกที่องค์กรให้พนักงานในปี 2560
 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน
 2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก
 3. ประกันอุบัติเหตุ
 4. ประกันชีวิต
 5. สวัสดิการหลังเกษียณ โดยเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการที่องค์กรมีการใช้จ่ายเงินไปมากที่สุด 3 อันดับ
 1. รถยนต์บริษัทและค่าใช้จ่ายการเดินทาง
 2. เงินยามเกษียณ
 3. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก

 


แนะสื่อสารให้พนักงานเห็นค่าสิ่งตอบแทนการทำงาน


ภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน พาร์ทเนอร์ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศไทยมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น ในปี 2561 องค์กรต่างๆ จึงต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการออกแบบกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน


การจ่ายเป็นตัวเงินนั้นไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นอีกต่อไป องค์กรต้องเปิดโอกาสด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีการเรียนรู้และได้พัฒนาตนเอง รวมไปถึงมีสวัสดิการต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของพนักงาน  และปัจจัยสนับสนุนสำคัญคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานเห็นคุณค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับ ในขณะเดียวกัน การมีค่าตอบแทนแบบแปรผันรวมอยู่ในค่าตอบแทนทั้งหมดจะช่วยกระตุ้นพนักงานให้มีผลงานดียิ่งขึ้น และยังช่วยลดรายจ่ายคงที่ขององค์กรอีกด้วย


โครงการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการของ บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย มีองค์กรเข้าร่วมสำรวจทั้งหมด 132 องค์กรจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีการเก็บข้อมูลเป็นประจำทุกปีในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฏาคม


Admin System Web
Administrator

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 25,674
vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 1,634

Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 124,026

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 119,308

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 115,076


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group