News / Webvertorial

IRPC รับประกาศนียบัตรการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับมอบใบประกาศรับรองใหม่ (Re - Certification) ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  (CAC; Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จาก คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา คณะกรรมการ CAC เพื่อเป็นการรับรองว่า IRPC ได้ผ่านกระบวนการรับรองอย่างสมบูรณ์

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นระบบมีความเป็นธรรมสามารถวัดผลเป็นรูปธรรม และครอบคลุมเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้โดยบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรเป็นประจำทุกกลุ่มงานที่ลักษณะงานอาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและในปีนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้รับการรับรอง เป็นสมาชิก CAC เป็นปีแรกโดยมี คุณโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้ได้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี เป็นผู้รับมอบ

 


โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ และผู้ได้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี


Admin System Web
Administrator

Update : 27 กรกฎาคม 2560

View : 258vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 14,668

Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 119,086

2

พฤหัสนี้อาจชี้ชะตา Tesco จะขาย Lotus ในไ

Update : 21 ตุลาคม 2557

view : 49,770

3

ตลาดปลากระป๋องหดตัวครั้งแรกในรอบ 30 ปี “

Update : 11 สิงหาคม 2560

view : 46,535

top list

แกะรอยที่มาของเงินบาทแข็งค่าและมุมมองในระยะต่อไป..

Update : 06 กันยายน 2560

view : 5,277

ประเทศไทยกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ..

Update : 27 กรกฎาคม 2560

view : 2,755

ผลการเลือกตั้งอังกฤษไม่ส่งผลดีต่อ Theresa May..

Update : 28 มิถุนายน 2560

view : 1,204


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย