News / Webvertorial

IRPC รับประกาศนียบัตรการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับมอบใบประกาศรับรองใหม่ (Re - Certification) ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  (CAC; Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จาก คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา คณะกรรมการ CAC เพื่อเป็นการรับรองว่า IRPC ได้ผ่านกระบวนการรับรองอย่างสมบูรณ์

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นระบบมีความเป็นธรรมสามารถวัดผลเป็นรูปธรรม และครอบคลุมเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้โดยบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรเป็นประจำทุกกลุ่มงานที่ลักษณะงานอาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและในปีนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้รับการรับรอง เป็นสมาชิก CAC เป็นปีแรกโดยมี คุณโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้ได้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี เป็นผู้รับมอบ

 


โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ และผู้ได้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี


Admin System Web
Administrator

Update : 27 กรกฎาคม 2560

View : 728
vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,557

Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 120,856

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 117,829

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 110,463

top list

การปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ กับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ..

Update : 09 มกราคม 2561

view : 840

สรุปภาพการลงทุนปี 2017..

Update : 18 ธันวาคม 2560

view : 1,012

ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ได้ตัดสินทิศทางค่าเงินบาทเสมอไ..

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 2,225


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย