News / THAILAND

ยกระดับสู่ไปรษณีย์ไทย 4.0

ไปรษณีย์ไทยขานรับนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 เร่งปรับปรุงพัฒนาระบบงานไปรษณีย์ นำระบบไอทีมาใช้ในการให้บริการ งานรับฝาก งานคัดแยก งานส่งต่อ งานนำจ่าย พร้อมปรับตัวรองรับธุรกิจ e-Commerce ตั้งเป้าสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0 ภายในปี 2562


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดศ.)

จากปาฐกถาพิเศษของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดศ.) กล่าวถึงแผนการดำเนินงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศที่มีแนวทางการพัฒนาประเทศให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ โดยส่งเสริมให้ชุมชนที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยการนำสินค้าและบริการของชุมชนมาซื้อขายบนร้านค้าออนไลน์

ขณะเดียวกันยังวางแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบงาน อุปกรณ์ การสร้างความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถทำการค้าแบบออนไลน์ตามโครงการ e-Commerce ชุมชนของรัฐบาล โดยอาศัยศักยภาพของไปรษณีย์ไทยที่มีเครือข่ายสาขาที่ทำการไปรษณีย์กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่ง และเครือข่ายคนไปรษณีย์ทั่วประเทศกว่า 30,000 คนที่มีเครือข่ายเส้นทางการขนส่งไปรษณีย์ มากกว่า 400 เส้นทาง ร่วมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 24,700 หมู่บ้านตามโครงการเน็ตประชารัฐ

นอกจากนั้น ไปรษณีย์ไทยยังประโยชน์จากช่องทางการจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะจำหน่ายหน้าร้าน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำหน่ายผ่านแคตตาล็อก หรือจำหน่ายผ่านระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ และระบบพร้อมโพสต์ที่ไปรษณีย์ไทย จะพัฒนาระบบบริหาร ณ จุดขาย (POS : Point of Sale) ขึ้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยประชาชน ชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชนและร้านโชห่วยใช้ในการบริหารจัดการการขายสินค้าในอนาคต เมื่อชุมชนหรือหมู่บ้านมีศักยภาพในการผลิตสินค้า การค้าขายที่แข็งแกร่งขึ้นยังสามารถพัฒนาการทำธุรกิจไปยังช่องทางอื่นๆ ของเอกชนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

“แผนงานไปรษณีย์ไทย 4.0 จะต้องปรับปรุงระบบงานไปรษณีย์ รวมไปถึงการนำระบบไอทีมาใช้ในการให้บริการครบวงจร มุ่งเน้นความสะดวกสบายของลูกค้าและสามารถกำหนดความต้องการในการใช้บริการได้ พร้อมพัฒนาและปรับปรุงการบริการหน้าเคาน์เตอร์ให้ได้มาตรฐาน นำเครื่องคัดแยกอัตโนมัติมาใช้งานใน ศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้กล่องที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันการเสียหายในขั้นตอนการคัดแยก” พลเอก สาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0 รวมทั้งขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce

นอกจากนั้น ไปรษณีย์ไทยยังมีแผนการปรับปรุงที่ทำการไปรษณีย์ให้มีความทันสมัย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และเลือกสถานที่ตั้งให้สอดคล้องกับการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล สำหรับความคืบหน้าโครงการ e-Commerce ชุมชนนั้น ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งให้ที่ทำการไปรษณีย์ในแต่ละจังหวัดทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด รวมไปถึงสถาบันทางวิชาการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน และนำจุดแข็งด้านการขนส่งและระบบไอทีเข้ามาช่วยในการทำงานและไปรษณีย์ไทยจะเป็นช่องทางการขนส่งและกระจายสินค้าให้พี่น้องเกษตรกรไทย

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยคาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงระบบพร้อมโพสต์ และเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย รวมถึงเครื่อง POS เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการผ่านระบบของ ปณท เดียวกันทั้งหมดภายในสิ้นปี 2560 ตลอดจนใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ และสนับสนุนให้ที่ทำการไปรษณีย์ และไปรษณีย์อนุญาตเอกชน เป็นแหล่งศูนย์กลางของชุมชนในการหาข้อมูลความรู้ พักผ่อน หย่อนใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไปรษณีย์ไทยจะเติบโตคู่ไปกับชุมชน


พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor

Update : 17 มิถุนายน 2560

View : 1,633


Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 122,529

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 118,757

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 114,384


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader