INVESTMENT OUTLOOK

Investor searching for yield, Beware real sector อะไรคือการ Searching for Yield หรือแปลเป็นไทยว่า "การมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น" ซึ่งมักจะเกิดขึ้นตอนที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนต้นทุนทางการเงินจะสูงขึ้น นักลงทุนคนไหน กลุ่มไหน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย หรือนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศหรือในประเทศที่กู้ยืมเงินมาลงทุน มีความ

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

View : 383


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,132

INVESTMENT OUTLOOK

อเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้ประธานาธิบดี Donald Tr

Update : 01 กุมภาพันธ์ 2560

View : 2,096

INVESTMENT OUTLOOK

2017 ปีแห่งนโยบายการคลัง

Update : 26 มกราคม 2560

View : 595

INVESTMENT OUTLOOK

วิกฤตเศรษฐกิจโลก

Update : 24 มกราคม 2560

View : 4,166

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย