cover

OCTOBER 2017 - ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ รังสรรค์นวัตกรรมสร้าง TOA ให้ยั่งยืน พบเรื่องเด่นจาก ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการแห่ง บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ที่สร้างตัวจากกธุรกิจขายสีเล็กๆ ร่วมกันพี่น้องสู่การสร้างอาณาจักร TOA ผ่านอุปสรรคมากมายจนสามารถยืนหยัดเป็นกิจการที่สร้างยอดขายกว่า 1.6 หมื่นล้านบาทฯ จากฐานการผลิตที่เป็นโรงงงาน 8 แห่ง ใน 6 ประเทศ มุ่งเป็นผู้นำตลาดผ

Update : 05 ตุลาคม 2560

View : 70


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,444

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย