cover

MARCH 2017 - คีรี กาญจนพาสน์ คว้าโอกาสแสนล้านบนฟากฟ้า ขับเคลื่อนมังกรสยามเชื่อมมหานคร เรื่องราวแห่งรถไฟฟ้าสายแรกของไทยที่ทวีความมั่งคั่งในปัจจุบัน หลัง คีรี กาญจนพาสน์ ผู้บุกเบิก บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ คว้าชัยในการประมูลโครงการขนาดใหญ่รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองที่มูลค่าพุ่งกว่า 1 แสนล้านบาท ภายใต้ความร่วมมือพันธมิตร ในนามกิจการร่วมค้า BSR Joint Venture โดย BTS ถือหุ้นใหญ่ที่อัต

Update : 03 มีนาคม 2560

View : 1,952


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,923

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย