cover

OCTOBER 2013 - Thai AirAsia: ใหญ่ไม่กลัวใคร จากลูกบุญธรรมฝรั่ง เรียนเกือบไม่จบปริญญาตรี แต่ด้วยความถนัดภาษาอังกฤษ กล้าพูด กล้าถาม ทำให้เขาเติบโตในบริษัทข้ามชาติ จากลูกจ้างในประเทศไทยไปสู่หัวหน้าระดับภูมิภาค ก่อนออกมาบุกเบิกสายการบินต้นทุนต่ำที่เติบโตรวดเร็ว ทำให้ Thai AirAsia กลายเป็นเจ้าตลาดที่ไม่หวั่นสายการบินแห่งชาติดั้งเดิม หรือคู่แข่งหน้

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 2,754vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,594

WORLD

ระดมดีเจมือทอง ฟื้นชีพ Las Vegas

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 2,099

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย