cover

OCTOBER 2013 - Thai AirAsia: ใหญ่ไม่กลัวใคร จากลูกบุญธรรมฝรั่ง เรียนเกือบไม่จบปริญญาตรี แต่ด้วยความถนัดภาษาอังกฤษ กล้าพูด กล้าถาม ทำให้เขาเติบโตในบริษัทข้ามชาติ จากลูกจ้างในประเทศไทยไปสู่หัวหน้าระดับภูมิภาค ก่อนออกมาบุกเบิกสายการบินต้นทุนต่ำที่เติบโตรวดเร็ว ทำให้ Thai AirAsia กลายเป็นเจ้าตลาดที่ไม่หวั่นสายการบินแห่งชาติดั้งเดิม หรือคู่แข่ง

Update : 03 มกราคม 2558

View : 1,857


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,912

WORLD

ระดมดีเจมือทอง ฟื้นชีพ Las Vegas

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 1,250

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)