cover

NOVEMBER 2013 - "สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ" เจ้าแม่ชิ้นส่วนยานยนต์ เธอขยายอาณาจักร “ไทยซัมมิท” ให้ยิ่งใหญ่ มิใช่เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวไปสู่ระดับโลก พร้อมทั้งต่อยอดกิจการเข้าสู่ธุรกิจอื่น ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์หรือสื่อสารมวลชน จนกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับประเทศ     หลังจากการจากไปของสามี พัฒนา จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อ 29 เมษายน

Update : 26 กุมภาพันธ์ 2558

View : 2,699


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,946

PEOPLE

ทายาทสายตรงของการขนส่งทางเรือ

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 2,281

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)