cover

NOVEMBER 2013 - "สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ" เจ้าแม่ชิ้นส่วนยานยนต์ เธอขยายอาณาจักร “ไทยซัมมิท” ให้ยิ่งใหญ่ มิใช่เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวไปสู่ระดับโลก พร้อมทั้งต่อยอดกิจการเข้าสู่ธุรกิจอื่น ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์หรือสื่อสารมวลชน จนกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับประเทศ     หลังจากการจากไปของสามี พัฒนา จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อ 29 เมษายน 2545

Update : 15 กุมภาพันธ์ 2561

View : 4,244vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,596

PEOPLE

ทายาทสายตรงของการขนส่งทางเรือ

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 3,618

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย