cover

MAY 2017 - "VISIONARY LEADER" ยุทธชัย จรณะจิตต์ นำทัพอิตัลไทยหมื่นล้านประกาศนามเอเชีย พบการทำงานเชิงรุกฉบับคลื่นลูกใหม่ของ ยุทธชัย จรณะจิตต์ CEO กลุ่มอิตัลไทย วัย 39 ปี ทายาทรุ่นสามที่เริ่มต้นสานต่อธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่อายุ 24 ปี และก้าวสู่ตำแหน่งซีอีโอเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาด้วยแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก อาณาจักรอิตัลไทยสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มเครื่องจักรกลหนักและรับเหมาก

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 3,035


COVER

APRIL 2017 - THE RICHEST MUSICIAN ยืนยง โอภากุล "คนจนผู้ยิ่ง

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 5,459

COVER

MARCH 2017 - คีรี กาญจนพาสน์ คว้าโอกาสแสนล้านบนฟากฟ้า ขับเคล

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 4,312

COVER

FEBRUARY 2017 - SUPER UBER ก้าวที่กล้าของ Travis Kalanick ทุ

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 4,324

COVER

JANUARY 2017 - เบอร์หนึ่งสารพัดค้า บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ปั้นอ

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 3,556

COVER

DECEMBER 2016 - INNOVATOR EXTRAORDINAIRE ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ แ

Update : 25 พฤษภาคม 2561

View : 3,221

COVER

NOVEMBER 2016 - “รักคำโตๆ ดันเบทาโกรสู่แสนล้าน: วสิษฐ แต้ไพส

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 3,470

COVER

OCTOBER 2016 - FINTECH ROCKSTARS เขย่าวงการการเงินไทยยุค Tha

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 23,739

COVER

SEPTEMBER 2016 - “ชูชาติ-ดาวนภา” ผสานสูตรธุรกิจปล่อยกู้ 1+1=

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 3,677

COVER

AUGUST 2016 - ศุภชัย เจียรวนนท์ Game Changer True สู่ผู้นำใน

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 4,824Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group