commentaries / ANALYSIS

พญาอินทรีคนที่ 45 วิกฤตหรือโอกาสของไทย ชัยชนะของ Donald Trump ไม่ได้สร้างความตื่นตะลึงเฉพาะอเมริกันชนเท่านั้นเพราะเหล่าบรรดานานาประเทศก็ต่างวิตกถึงผลที่จะตามมาจากนโยบายของพญาอินทรีคนใหม่นี้ไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกันที่เมืองไทย มีหลายมิติที่ต้องจับตามอง ผลการนับคะแนนระดับรัฐที่ทยอยออกมาในคืนวันเลื

Update : 09 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,108


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,881

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)