commentaries / CONTRIBUTOR

ว่ากันด้วยเรื่องมายด์เซ็ตการลงทุน หนึ่งในหัวข้อที่ถูกพูดถึงเยอะในแวดวงหุ้นหลายปีที่ผ่าน คือ เรื่องจิตวิทยาการลงทุน มีเป็นหนังสือออกมาก็หลายเล่มอยู่ และมักเป็นในรูปแบบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ กับนักลงทุน รวมถึงข้อแนะนำการแก้ไข ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อยู่ เพราะถ้าซื้อหุ้นแล้วมันเสียหายซ้ำซาก เราควรต้องรู้ว่าเหตุมันน่าจะมา

Update : 17 มีนาคม 2560

View : 10,710


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,928

COMMENTARIES

สหรัฐฯ และลิเบีย...ตัวแปรสำคัญต่อแนวโน้มราคาน้ำมันโลก

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 667

COMMENTARIES

แกะโมเดลความสำเร็จสูตรสำเร็จการลงทุน โดย หยง ธำรงชัย เอกอมรว

Update : 17 กุมภาพันธ์ 2560

View : 6,544

COMMENTARIES

The First COO’s Note ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

Update : 04 พฤษภาคม 2559

View : 1,420

COMMENTARIES

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และแนวโน้มในอนาคต

Update : 15 มีนาคม 2559

View : 6,541

COMMENTARIES

Market timing หรือจะสู้ Asset allocation

Update : 14 มีนาคม 2559

View : 2,096

COMMENTARIES

ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน “ซื้อ” สัญชาติยุโรป

Update : 04 มีนาคม 2559

View : 2,394

COMMENTARIES

น้ำมันขา “งง” กับ Commodity Domino ในเศรษฐกิจไทย

Update : 29 กุมภาพันธ์ 2559

View : 1,704

COMMENTARIES

โลกกลับตาลปัตร: น้ำมันลงทำเศรษฐกิจแย่!?!

Update : 19 มกราคม 2559

View : 12,732

COMMENTARIES

ดอกเบี้ยสหรัฐฯ ตัดสินชะตาเงินบาทไทย

Update : 18 กันยายน 2558

View : 9,423Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย