commentaries / INVESTMENT OUTLOOK

ตลาดมีความเสี่ยงปรับฐาน แนะนำนักลงทุนถือเงินสดบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยง ร่างกฎหมายประกันสุขภาพ American Healthcare Act ซึ่งถูกเสนอเพื่อใช้แทนกฎหมาย Obamacare ไม่สามารถผ่านสภาได้เนื่องจากมีเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอ แม้ว่าพรรค Republican จะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯ (237 เสียง จากทั้งหมด 430 เสียง) เนื่องจาก ส.ส. พรรค Republican จำนวนประมาณ 40 เสียง ซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่ม

Update : 20 เมษายน 2560

View : 651


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,945

COMMENTARIES

เศรษฐกิจยุโรปกับปัญหาที่รุมเร้ารอบด้าน

Update : 18 เมษายน 2560

View : 307

COMMENTARIES

ความผันผวนที่มากขึ้นจากการดำเนินนโยบายการเงินที่แตกต่าง

Update : 28 มีนาคม 2560

View : 971

COMMENTARIES

เดือนมีนาคม ติดตามผลการเลือกตั้งยุโรป และ ผลประชุมธนาคารกลาง

Update : 17 มีนาคม 2560

View : 484

COMMENTARIES

สหรัฐฯ และลิเบีย...ตัวแปรสำคัญต่อแนวโน้มราคาน้ำมันโลก

Update : 20 เมษายน 2560

View : 810

COMMENTARIES

ก.ล.ต. กับบทบาทผู้กำกับดูแลมุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้ยั่งยืน

Update : 05 มกราคม 2560

View : 780

COMMENTARIES

จับตาดูการปฏิรูปภาษีนิติบุคคลในสหรัฐฯ

Update : 15 ธันวาคม 2559

View : 901

COMMENTARIES

ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลังการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลา

Update : 21 พฤศจิกายน 2559

View : 1,238

COMMENTARIES

กองทุนความเสี่ยงสมดุล คำตอบยุคตลาดผันผวน

Update : 13 ตุลาคม 2559

View : 1,153

COMMENTARIES

อสังหาฯ เยอรมันเย้ายวนเตะตา Global Hedge Funds

Update : 11 กรกฎาคม 2559

View : 1,158Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)