commentaries / THOUGHT LEADERS

การจัดทำ Credit Rating ของประเทศไทย ประเทศไทยจำเป็นต้องกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและให้ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น จึงได้กู้เงินจากต่างประเทศโดยการออกพันธบัตรเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2447 ต่อมาในปี 2519 ไทยได้กลับมากู้เงินจากตลาดการเงินต่างประเทศอีกครั้งในรูป Euro Syndica

Update : 16 พฤศจิกายน 2560

View : 358vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 16,711

COMMENTARIES

จับตาช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ: 'จีน' ประเทศมหาอำนาจแห่งศตวรรษที่

Update : 03 พฤศจิกายน 2560

View : 1,121

COMMENTARIES

ถึงเวลารุกฆาตเกาหลีเหนือ

Update : 06 ตุลาคม 2560

View : 882

COMMENTARIES

FinTech กับบทบาทของ ก.ล.ต.

Update : 19 กันยายน 2560

View : 814

COMMENTARIES

บริการสาธารณสุขจะมีคุณภาพดีขึ้นและราคาถูกลงได้อย่างไร?

Update : 12 กันยายน 2560

View : 519

COMMENTARIES

มาตรการติดปีก SMEs ไทยสู่สากล

Update : 11 สิงหาคม 2560

View : 521

COMMENTARIES

ก้าวต่อไปของ ASEAN?

Update : 07 สิงหาคม 2560

View : 705

COMMENTARIES

“EEC ยกระดับเศรษฐกิจไทย”

Update : 17 กรกฎาคม 2560

View : 1,222

COMMENTARIES

ธีมการลงทุนปี 2017 – 2020

Update : 05 กรกฎาคม 2560

View : 1,550

COMMENTARIES

ปฏิรูประบบสวัสดิการ สู่รากฐานสังคมผู้สูงอายุ

Update : 19 มิถุนายน 2560

View : 1,013Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย