commentaries / THOUGHT LEADERS

ความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศไทย ‘ปรับกรอบความคิด รับเศรษฐกิจยุคใหม่’ ขณะที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าในยุคปัจจุบันโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่กรอบความคิดในการบริหารเศรษฐกิจกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าได้รับการตอบสนองจากนโยบายเศรษฐกิจหลักๆ ของรัฐบาล ปัญหาค

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 328vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 479

COMMENTARIES

ประธานเฟดคนใหม่กับความคิดเก่าๆ แย่ๆ

Update : 17 กรกฎาคม 2561

View : 368

COMMENTARIES

The Road Not Taken

Update : 04 กรกฎาคม 2561

View : 309

COMMENTARIES

กับดักเศรษฐกิจไทยภายใต้ทุนนิยมโลกาภิวัตน์

Update : 11 มิถุนายน 2561

View : 515

COMMENTARIES

ภาคธุรกิจไทยกับการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

Update : 29 พฤษภาคม 2561

View : 466

COMMENTARIES

อย่าทำเสียเรื่อง... ‘ค่าเงินอ่อนตัว’ และ ‘กีดกันการค้า’ สองป

Update : 23 พฤษภาคม 2561

View : 698

COMMENTARIES

สร้างเศรษฐกิจใหม่แบบ 'ไทยเท่'

Update : 01 พฤษภาคม 2561

View : 954

COMMENTARIES

รีพับลิกันหลงลืมวิชาหั่นภาษี 101

Update : 11 เมษายน 2561

View : 836

COMMENTARIES

ยากับนโยบายการค้า

Update : 04 เมษายน 2561

View : 628

COMMENTARIES

วิธีการทำให้ประเทศชาติมั่งคั่ง

Update : 03 มีนาคม 2561

View : 1,403Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group