commentaries / INSIGHTS

บุคลากรไอที หัวใจโลกยุคดิจิทัล 4.0 ประเทศไทยรู้จักและนำเทคโนโลยีด้านไอทีมาประยุกต์ใช้งาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมานานกว่า 30 ปี แต่ต้องยอมรับว่าในยุคเริ่มต้นนั้นบุคลากรด้านไอทีของไทยมีค่อนข้างจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด สถาบันการศึกษาทุกแห่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการบุคลากรด้านไอที จึงเร่งผลิตบุคลากรเพื่อป้อนค

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561

View : 346vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,620

COMMENTARIES

โอกาสและผลกระทบภายใต้ความริเริ่ม Belt and Road

Update : 12 กุมภาพันธ์ 2561

View : 591

COMMENTARIES

ระบบคดีแบบกลุ่ม (Class Action): ความเป็นธรรมของสังคมบนแนวทาง

Update : 06 กุมภาพันธ์ 2561

View : 375

COMMENTARIES

มนุษย์ หุ่นยนต์ และ AI

Update : 31 มกราคม 2561

View : 778

COMMENTARIES

อุตสาหกรรมเหล็กในอุ้งมือมหาอำนาจจีนขยับสร้างแรงกระเพื่อมทั่ว

Update : 19 มกราคม 2561

View : 4,056

COMMENTARIES

ทำใจให้นิ่ง และตามดู (แล) ปลอดภัยบนไซเบอร์ด้วยวิถีเซน

Update : 08 มกราคม 2561

View : 483

COMMENTARIES

ธนาคารพาณิชย์ไทย...กับก้าวถัดไปบนโลกแห่งเทคโนโลยี

Update : 27 ธันวาคม 2560

View : 757

COMMENTARIES

สร้าง Smart Living เพื่อสังคมแสน Smart

Update : 18 ธันวาคม 2560

View : 719

COMMENTARIES

เปลี่ยนแปลงก่อนถูกปรับเปลี่ยน

Update : 23 พฤศจิกายน 2560

View : 942

COMMENTARIES

การลงทุนในผู้บริหารระดับสูงยังจำเป็นอยู่หรือไม่

Update : 10 พฤศจิกายน 2560

View : 1,178Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง