commentaries / INSIGHTS

“พร้อมเพย์” จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญใน Thailand 4.0 ในช่วงอายุที่ผ่านมา คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยพัฒนาได้ทำให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างแพร่หลาย การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน และนวัตกรรมทางการเงินออนไลน์

Update : 11 พฤษภาคม 2560

View : 402


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,660

COMMENTARIES

โจทย์ท้าทายของธุรกิจครอบครัวยุคดิจิทัล

Update : 24 เมษายน 2560

View : 677

COMMENTARIES

ประสบการณ์เหนือระดับคือความได้เปรียบ

Update : 11 เมษายน 2560

View : 390

COMMENTARIES

สังคมสูงวัย เป็นกำไรได้หรือ?

Update : 27 มีนาคม 2560

View : 1,009

COMMENTARIES

ประเทศไทย 4.0 เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

Update : 27 มีนาคม 2560

View : 2,326

COMMENTARIES

ทิศทางการบริหารความมั่งคั่งในปี 2017

Update : 20 กุมภาพันธ์ 2560

View : 740

COMMENTARIES

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

Update : 17 กุมภาพันธ์ 2560

View : 577

COMMENTARIES

“ยางพารา” ฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Update : 18 มกราคม 2560

View : 1,348

COMMENTARIES

รุก รับ ล้ม หรือต้านคลื่นดิจิทัลที่โหมกระหน่ำ

Update : 12 มกราคม 2560

View : 1,058

COMMENTARIES

หัวใจของความสำเร็จอยู่ที่การเข้าใจผู้บริโภค

Update : 09 มกราคม 2560

View : 870Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)