commentaries / INSIGHTS

คุณพร้อมสำหรับงานในอนาคตหรือยัง ในยุคที่หลอมรวมเทคโนโลยีไว้แนบแน่นยิ่งขึ้น องค์กรธุรกิจต่างมองหาวิธีการใหม่เพื่อเติบโตใครก็ตามที่สามารถมองเห็นอนาคตได้ก่อนคนอื่นๆ จะเป็นคนที่สามารถคาดการณ์ถึงอนาคตที่สดใสกว่า ซึ่งเต็มไปด้วยผู้ช่วยที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ และสภาพแวดล้อมที่ใช้เสียงในการสั่งการให้ทุกอย่างทำงานได้อัตโนมัติ ปัจจุบัน เรายืนอย

Update : 08 พฤศจิกายน 2561

View : 2,042


COMMENTARIES

จัดการการใช้งานซอฟต์แวร์ในองค์กรลดความเสี่ยง 'ข้อมูลรั่วไหล'

Update : 02 พฤศจิกายน 2561

View : 2,034

COMMENTARIES

การพัฒนาผู้นำในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

Update : 23 ตุลาคม 2561

View : 2,585

COMMENTARIES

โครงสร้างพื้นฐานเติบโต ส่งผลอย่างไรต่ออสังหาฯ กรุงเทพ

Update : 29 ตุลาคม 2561

View : 2,420

COMMENTARIES

รู้เขารู้เรากับ Cryptocurrency

Update : 16 ตุลาคม 2561

View : 2,607

COMMENTARIES

ผลตอบแทนทางสังคม เรื่องน่าสนใจสู่องค์กรยั่งยืน

Update : 11 ตุลาคม 2561

View : 1,050

COMMENTARIES

ผ่าพื้นที่ EEC ข้อดี-ข้อเสียที่ประเทศไทยจะได้รับ

Update : 19 กันยายน 2561

View : 5,108

COMMENTARIES

ติดอาวุธทางเทคโนโลยีเพื่อรับมือสงครามการค้า

Update : 01 กันยายน 2561

View : 1,362

COMMENTARIES

ส่องเทรนด์บริโภคคอนเทนต์ใน CLMV

Update : 14 สิงหาคม 2561

View : 1,959

COMMENTARIES

ปัญญาประดิษฐ์ - สิ่งประดิษฐ์และความท้าทาย ชิ้นสุดท้ายของเผ่า

Update : 14 สิงหาคม 2561

View : 1,269Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group