commentaries / THOUGHT LEADERS

สร้างเศรษฐกิจใหม่แบบ 'ไทยเท่'

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 เราทุกคนต้องปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยก็เช่นกัน เราต้องก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ขณะเดียวกัน ผมมองว่าประเทศไทยเองก็มีทุนทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า อัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญา และความเป็นไทยที่มีไมตรีจิต ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการในรูปแบบไทยได้เช่นกัน

แนวคิดไทยเท่เป็นการสร้างเศรษฐกิจจากวัฒนธรรม หรือที่เรียกว่า “Cultural Economy” ซึ่งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จกันมาแล้ว ญี่ปุ่นได้ประกาศ Cool Japan Strategy อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2012 โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านการออกแบบ แฟชั่น อาหาร และภาพยนตร์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ขณะเดียวกันก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ตรงในประเทศญี่ปุ่น ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง สำหรับเกาหลีใต้ได้สร้างและสนับสนุน

The Korean Wave ซึ่งตั้งเป้าหมาย Entertaining more than half of the World ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ในประเทศไทยและอีกหลายประเทศนิยมดนตรี ภาพยนตร์ ละคร และแฟชั่นเกาหลีอย่างแพร่หลาย

การสร้าง Cultural Economy ตามแนวทางไทยเท่ ถือเป็นแนวคิดที่ยังใหม่สำหรับประเทศไทย และเพื่อสร้างให้เกิดกระแส หลายคนคงได้เคยเห็นหรือได้เคยทำท่าที่ผมทำอยู่นี้กันมาบ้างแล้ว ท่านี้เรียกว่าท่า “ไทยเท่” ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการสนับสนุน

ความเท่แบบไทยตามแนวคิดไทยเท่ ซึ่งหมายถึงความภูมิใจและกล้าที่จะนำวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยที่ดีงาม มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สร้างให้เป็นสินค้าและบริการที่แตกต่าง มีมูลค่าเพิ่ม ให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ ดังนั้น องค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญของไทยเท่ก็คือวัฒนธรรม + ความคิดสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม และ/หรือเทคโนโลยี = มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ในการขับเคลื่อนแนวคิดไทยเท่ต้องดำเนินการพร้อมกันทั้งคนซื้อ (demand) และคนขาย (supply) โดยกระตุ้น demand สร้างค่านิยมให้ผู้บริโภคภูมิใจเมื่อซื้อสินค้าและบริการที่มีวัฒนธรรมไทย ให้มีความรู้สึกว่า “เท่” ควบคู่กับการพัฒนา supply สร้างสินค้าและบริการที่ “เท่” มีอัตลักษณ์ มีมาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วย นั่นคือต้องสร้าง demand นิยมเท่แบบไทย และสร้าง supply เท่ๆ ในท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน

“ไทยเท่” จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนแนวคิดไทยเท่ โดยในขณะนี้ หลายหน่วยงานได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนแนวคิดไทยเท่ ตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินโครงการ “เที่ยวไทยเท่” สร้างค่านิยมให้ผู้บริโภคภูมิใจในสินค้าและบริการที่มีวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ปลุกกระแส “ออกไปเท่…อย่างมีคุณค่า” ด้วยการเดินทางไปสัมผัสและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ผ่าน “5 วิถีเท่” อันได้แก่ ชม ชิม ช็อป ช่วย และแชร์

ในขณะที่หอการค้าไทยได้ร่วมกับองค์กรต่างๆ ขับเคลื่อนโครงการ “ไทยเท่ทั่วไทย” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการไทยเท่ในท้องถิ่น โดยในปีที่ผ่านมา หอการค้าไทยได้มอบรางวัลชนะเลิศไทยเท่ทั่วไทย 2560 ให้กับผู้ประกอบการจำนวน 5 ราย จากผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 220 รายจากทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการที่คะแนนผ่านเกณฑ์ 50 ราย จะได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ โดย Thailand Smart Center (TSC) ของหอการค้าไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ หอการค้าไทยยังได้ริเริ่มจัดงาน “ไทยเท่ทอล์ค” เพื่อเป็นเวทีที่จะจุดประกาย สร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ด้วยการนำวัฒนธรรมไทยผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สร้างให้เป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสฟังแนวคิดและมุมมองที่หลากหลายจากบุคคลและผู้ประกอบการต้นแบบไทยเท่การขับเคลื่อนประเทศไทยแบบไทยเท่นั้น ไม่จำกัดอยู่เฉพาะด้านการท่องเที่ยว

แนวคิดไทยเท่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการค้า การเกษตร หรือการบริการ ก็สามารถเท่ได้ ผมเชื่อว่าการจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนต้องมีการ “เพิ่มมูลค่า” อย่างแตกต่างในแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการสร้างเศรษฐกิจใหม่แบบไทยเท่ ให้สำเร็จได้จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และการสนับสนุนของคนไทยทุกคน ..เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้...เราจะก้าวเดินไป “เท่” ด้วยกัน
 


กลินท์ สารสิน
ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


Admin System Web
Administrator

Update : 01 พฤษภาคม 2561

View : 1,533Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 242,440

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 71,835

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 41,881


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group