commentaries / INSIGHTS

เส้นทางสู่ South East Asia Digital Hub

การเดินทางไปสู่เป้าหมายของการเป็น South East Asia Digital Hub มีภารกิจหลายด้านที่ต้องเร่งดำเนินการ

ประเทศไทยจะต้องสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในด้านต่างๆ สำหรับขับเคลื่อนประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 และนำไปสู่การเป็น South East Asia Digital Hub โดยต้องก้าวผ่านความท้าทายนานัปการในปัจจุบัน เช่น กับดักรายได้ปานกลาง ขีดความสามารถของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม อย่างไรก็ตาม เราก็มีจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของตลาดการเงิน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมรวมถึงขนาดของตลาดภายในประเทศและการพึ่งพาการส่งออก เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำาเนินงานสู่การเป็น South East Asia Digital Hub เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช.จึงได้จัดภารกิจภายในองค์การเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดกลุ่มภารกิจเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มภารกิจศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเชิงลึก (Intelligence Unit) รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เฝ้าระวัง และติดตามทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่เจาะข้อมูลเชิงลึกของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาและจัดทำ Digital GDP และคาดการณ์ทิศทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

2. กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) เพื่อให้ยุทธศาสตร์ข้างต้นได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มภารกิจนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำาหนดแนวทางของแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง (1) ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับภาคธุรกิจสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพในภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (2) ด้านดิจิทัลเพื่อสังคม ด้วยการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ และ (3) ด้านรัฐบาลดิจิทัลยกระดับกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล สู่การเป็น Open Government

3. กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Fundamental Unit) รับผิดชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน พื้นน้ำา ในอากาศ หรืออวกาศ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เหมาะแก่การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนา/ปรับปรุง กฎระเบียบ มาตรฐาน ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์

4. กลุ่มภารกิจสนับสนุน (Facilitator Unit) รับผิดชอบในการพลิกโฉมภาครัฐสู่การให้บริการที่เป็นเลิศควบคู่กับการสร้างความโปร่งใสในระบบราชการ ซึ่ง สดช. มีจุดแข็งด้วยการมีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ กลุ่มภารกิจนี้ยังมีหน้ารับผิดชอบในการยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยสู่ความเป็นสากลในเวทีโลก โดยสร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ (International Organization) ได้แก่ OECD, ITU, ASEAN, APSCO และ APT เป็นต้น

เมื่อเราฝันที่จะเป็น South East Asia Digital Hub และได้จัดวางภารกิจภายในเพื่อสนับสนุนสู่ฝันของเราแล้ว ในการดำาเนินภารกิจภายนอก เราได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ “เน็ตประชารัฐ” หรือ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในประเทศไทย ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2560 และขยายให้ครอบคลุม 74,965 หมู่บ้านภายใน ปี 2561 รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ หรือ ASEAN Digital Hub เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือที่เรียกกันว่า Eastern Economic Corridor : EEC

นอกจากนี้ เราจะดำเนินการสร้างเมืองอัจฉริยะ หรือ SMART CITY 77 จังหวัดทั่วประเทศภายในระยะเวลา 5 ปี และที่สำคัญ การสร้างกำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower) ให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ เพื่อนำาไปสู่จุดหมายปลายทางของการเป็น South East Asia Digital Hub อย่างสง่างาม


วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)


ติดตามบทความและองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจ ได้ที่ Forbes Thailand ฉบับ กุมภาพันธ์ 2561 ในรูปแบบ e-Magazine


Admin System Web
Administrator

Update : 30 มีนาคม 2561

View : 1,001


Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 239,511

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 71,192

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 41,400


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group