commentaries / THOUGHT LEADERS

มาตรการติดปีก SMEs ไทยสู่สากล

SMEs ไทยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก โดยเห็นได้จากในปี 2558 ที่มูลค่าการส่งออกได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.40 ขยายตัวจากปี 2557 ที่ร้อยละ 2.98 และยังมีแนวโน้มในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย

โดยรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงมาตรฐานสู่สากลให้แก่ SMEs ซึ่งทุกวันนี้ปัญหาสำคัญที่ SMEs ประสบอยู่นั้น ได้แก่ แหล่งเงินทุน การขาดความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ และความสามารถในการหาตลาด

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs ให้มีความเข้มแข็งซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์ตามแนวนโยบาย “Thailand 4.0 และ SME 4.0” โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ตามแนวทางประชารัฐมากกว่า 60 หน่วยงาน ซึ่งร่วมกันขับเคลื่อน SMEs อย่างมีเป้าหมายและทิศทางโดยผ่านคณะกรรมการสานพลังประชารัฐชุดส่งเสริม “SME Startup & Social Enterprise (D2)”

ทั้งนี้ กรอบการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ได้ถูกกำหนดตามช่วงวงจรชีวิตและการเติบโตของธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือ SMEs ด้านการเงิน และ 2) มาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

มาตรการช่วยเหลือ SMEs ด้านการเงินประกอบด้วย 4 กองทุน ได้แก่

 1. การจัดตั้งกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐในวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น
 2. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีวงเงิน 1 พันล้านบาท โดยเน้นการพลิกฟื้นธุรกิจในกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน
 3. กองทุนส่งเสริม SMEs ตามมาตรการฟื้นฟูกิจการ วงเงิน 2 พันล้านบาท เพื่อเร่งฟื้นฟูธุรกิจ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีปัญหาให้กลับมาประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยเป็นเงินอุดหนุน และเงินร่วมลงทุนในการจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท
 4. สินเชื่อ SMEs Transformation Loan ของธนาคาร SME Development Bank เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยาย ปรับปรุงกิจการ ในวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยขนาดเล็กมาก (micro) ที่เป็นผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วย

 1. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าของ micro SMEs และวิสาหกิจชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในวงเงิน 100 ล้านบาท
 2. สินเชื่อดอกเบี้ย 0% โดยจะจัดสรรให้ micro SMEs และวิสาหกิจชุมชนในวงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งจะปล่อยกู้ให้รายละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาคืนเงิน 10 ปี โดยผู้ประกอบการที่เป็น NPL ก็สามารถกู้ได้  
 3. สินเชื่อที่ดึงมาจากกองทุนช่วยเหลือ SMEs ตามแนวทางประชารัฐในวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 1% ระยะเวลากู้ 7 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปี โดยผ่อนปรนหลักประกัน ซึ่งวงเงินอนุมัติ/ราย จะไม่เกิน 600,000 บาท


สำหรับมาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ประกอบไปด้วย

 1. การพัฒนา SMEs ที่มีแนวคิดสู่ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ ที่มีนวัตกรรมผ่านโครงการ Academy โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดตั้งธุรกิจ การบ่มเพาะ SMEs และการจัดทำระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้มีขีดความสามารถการแข่งขันทุกด้าน อีกทั้งร่วมผลักดันต้นแบบงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ พร้อมพัฒนา SMEs รายเดิม
 2. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต โดยจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการขับเคลื่อน SMEs สู่ Thailand 4.0 ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมให้ใช้ digital content และ digital solution เพื่อปรับธุรกิจสู่ยุค 4.0
 3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและในระดับภูมิภาค ดำเนินการผ่านนโยบายการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน และสร้างระบบการพัฒนาให้กับชุมชนในเชิงธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
 4. การมุ่งเน้นการตลาด โดยสนับสนุนให้ SMEs ขยายธุรกิจไปยังตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้ จัดฝึกอบรม สร้างเครือข่ายหน่วยงานในการส่งเสริม SMEs และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจและการจับคู่ธุรกิจเป็นต้น อีกทั้งยังสนับสนุนด้านอี-คอมเมิร์ซ โดยส่งเสริมให้ SMEs ใช้ digital media ในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันนั้น SMEs ไทยมีศักยภาพและความสามารถอยู่แล้ว โดยมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs ไทยได้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือด้านการเงิน แต่ยังมุ่งเน้นการให้ความรู้ในการนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ต่อยอด จนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้อย่างแข็งแกร่งสืบไป

 


อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ขอบคุณภาพทั้งหมดจาก Bangkok Post


คลิกอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Forbes Thailand Magazine ฉบับ กรกฎาคม 2560 ในรูปแบบ e-Magazine


Admin System Web
Administrator

Update : 11 สิงหาคม 2560

View : 1,474
vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 2,370

Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 238,045

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 70,942

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 40,203


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group