commentaries / INSIGHTS

กลยุทธ์ธุรกิจรับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

วิกฤตซับไพรม์ (Subprime Crisis) หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) ในช่วงปี 2550 - 2551 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกถดถอย สถาบันการเงินชั้นนำในหลายประเทศอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลาย จนรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้อยู่รอดได้ถึงแม้ว่า รัฐบาลและธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศได้ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนปรน เช่น การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำาถึงต่ำามาก การเข้าซื้อสินทรัพย์ของธนาคารโดยรัฐบาลเพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ หรือ มาตรการคิวอี (QE - Quantitative Easing) ควบคู่ไปกับนโยบายการคลังแบบขยายตัวเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดวิกฤตดังกล่าว

แม้ว่าในช่วงปี 2559 เป็นต้นมา ภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่การฟื้นตัวดังกล่าวสะท้อนเพียงเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นโดยที่ความเปราะบางของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของหลายประเทศยังคงมีอยู่รวมถึงความเสี่ยงหลายด้านรุมเร้า

สำหรับไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่หนี้สินครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ได้รับการจัดทำาขึ้นโดยเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้นวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

สำรวจกลยุทธ์ภาคเอกชน

สำหรับในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดีลอยท์ (ประเทศไทย) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 โดยที่ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหาร) มากกว่า 100 รายจากอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเข้าร่วมตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในมุมมองและประสบการณ์ การกำาหนดกลยุทธ์แผนธุรกิจ และการดำาเนินกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์

ผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้พบว่าในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริหารจะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารหลายประเภทเข้ามาช่วย เช่น การควบคุมต้นทุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดทำแบบจำลองทางการเงินการใช้กลยุทธ์ควบรวมและเข้าครอบครองกิจการ

โดยมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้บริหารให้ความเห็นว่า การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะชะลอตัวแบบปานกลาง และผู้บริหารกว่าร้อยละ 50 ได้ประเมินการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยว่าไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และร้อยละ 55 ของผู้บริหารที่ตอบแบบสำรวจเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัว กลับมามีอัตราการเจริญเติบโตตามปกติได้ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ในประเด็นเรื่องประสบการณ์การเลือกใช้กลยุทธ์ ผู้บริหารส่วนใหญ่สรุปว่า
1. การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ
2. การเน้นลูกค้าและการลงทุนที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์และ
3. การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในอุตสาหกรรม

โดยทั้ง 3 หัวข้อเป็น 3 กลยุทธ์หลักที่ถูกเลือกดำเนินการในภาวะที่เศรษฐกิจไทยชะลอตัว โดยผู้บริหารยังมองถึงปัจจัยความเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน การค้าระหว่างประเทศที่เซื่องซึม และการลดลงของราคาพลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังระบุถึงการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่ที่คล้ายคลึงกันหรือไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แม้ระดับความรุนแรงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจะแตกต่างกัน โดยบริษัทส่วนใหญ่มักจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยไม่คานึงถึงระดับความรุนแรง และระยะเวลาที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว

ขณะเดียวกันประสบการณ์ของผู้บริหาร ได้สะท้อนว่า การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของบริษัททุกขนาดธุรกิจยังไม่มีความแตกต่างกันในเชิงสถิติ โดยอ้างอิงผลการสำรวจในครั้งนี้ดีลอยท์เกิดคำถามที่ท้าทายว่าจริงหรือไม่ที่บริษัทกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ได้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

สำหรับในภาพรวมของผู้บริหารที่เข้าร่วมการสำรวจครั้งนี้เห็นตรงกันว่า บริษัทของตนดำเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในระดับปานกลางเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและมีการดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เน้นเรื่องการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ การลงทุนที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงและมีความเชื่อมั่นว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยมีผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจของบริษัทท้ายที่สุด ดีลอยท์มีข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ให้บริการลูกค้าที่เผชิญปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยในลำดับแรก ผู้บริหารต้องประเมินว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจนั้นอยู่ในภาวะไม่รุนแรงปานกลาง หรือ รุนแรงมาก

ทั้งนี้ ผู้บริหรระดับสูงต้องตระหนักและประเมินผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่มีต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทในมิติต่างๆ เพื่อลดและควบคุมผลกระทบดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในอนาคตได้อย่างสอดคล้องกับระดับความรุนแรงที่คาดการณ์ไว้ และเมื่อเศรษฐกิจกลับมาเจริญเติบโตตามปกติ บริษัทที่มีการเตรียมความพร้อมดีและเรียนรู้จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จะมีโอกาสพลิกกลับมาเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล
รองผู้อำนวยการ
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ชโทมัทสุ ไชยยศ จำกัด


คลิกอ่าน "กลยุทธ์ธุรกิจรับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดย สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล" ฉบับเต็ม ได้ที่ Forbes Thailand ฉบับ มิถุนายน 2560 ในรูปแบบ e-Magazine


Admin System Web
Administrator

Update : 31 กรกฎาคม 2560

View : 1,276


Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 234,203

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 69,935

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 35,043


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader