commentaries / INSIGHTS

“พร้อมเพย์” จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญใน Thailand 4.0

ในช่วงอายุที่ผ่านมา คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยพัฒนาได้ทำให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างแพร่หลาย การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน และนวัตกรรมทางการเงินออนไลน์พัฒนาอย่างก้าวกระโดด

 

โฉมใหม่บริการทางการเงินทั่วโลก

จากการศึกษาของ World Economic Forum พบว่า พัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินที่ก้าวกระโดด จะทำให้บริการทางการเงินเปลี่ยนโฉมไปในอนาคตอันใกล้นี้ โดยหนึ่งในนวัตกรรมทางการเงินที่จะมีบทบาทอย่างมากและทำให้การใช้เงินสดลดลงคือ ช่องทางการรับจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและการใช้เงินในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งภาพรวมการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในหลายประเทศได้มีการนำระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย เช่น นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก เป็นต้น ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เช่น มาเลเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ อินเดีย อียิปต์ ได้เริ่มใช้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วระยะหนึ่งโดยภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมผ่านการสร้างแรงจูงใจในหลายรูปแบบ เช่น ประชาชนสามารถรับเงินอุดหนุนสวัสดิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงการขยายช่องทางเข้าถึงการให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง

 

National e-Payment

บริการทางการเงินทั่วโลกกำลังเริ่มเปลี่ยนโฉมไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคการเงิน (Financial Technology หรือ FinTech) ที่เติบโตมากขึ้น ทำให้ตั้งแต่ปี 2558 กระทรวงการคลังได้เร่งผลักดันนโยบาย National e-Payment เพื่อปฏิรูปและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทยและอำนวยความสะดวก ลดต้นทุน เพิ่มความว่องไวและความปลอดภัยให้การดำเนินธุรกรรมทางการเงิน อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในยุค Digital Economy และ Thailand 4.0

ทั้งนี้พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นโครงการหนึ่งในยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโอนเงินหรือชำระเงิน จากการโอนเงินหรือชำระเงินปกติในปัจจุบันที่ต้องใช้หมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งมีตัวเลขหลายหลัก ทำให้ยากต่อการจดจำและการสื่อสาร

โดยพร้อมเพย์ เป็นทางเลือกใหม่ที่ต่อยอดจากการบริการโอนเงินที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น internet banking หรือ mobile banking รวมทั้ง ATM ทำให้การรับและโอนเงินสะดวก ว่องไว เพราะเพียงใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือโทรศัพท์มือถือก็สามารถโอนเงินและรับโอนเงินได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบการโอนเงินประเภทต่างๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนั้น ระบบดังกล่าวยังเป็นช่องทางการรับและโอนเงินที่ประหยัดค่าธรรมเนียมได้มากที่สุดในขณะนี้ คือ หากโอนเงินให้กับผู้รับเงินต่างธนาคารและอยู่ในระบบพร้อมเพย์ ไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่เสียค่าธรรมเนียม และสามารถโอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โครงสร้างค่าธรรมเนียมนี้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการให้มาใช้พร้อมเพย์ แทนการใช้เงินสดและเช็ค

 

เสียงตอบรับพร้อมเพย์

นับตั้งแต่เปิดให้บริการพร้อมเพย์ระหว่างบุคคลเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ถือว่าได้รับผลตอบรับดีทั้งจากผู้ให้บริการ ซึ่งมีความพร้อมและผู้ใช้บริการให้ความสนใจอย่างดี สะท้อนจากการลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 22 ล้าน ID และประชาชนได้เริ่มเปลี่ยนมาโอนเงินผ่านพร้อมเพย์มากขึ้น โดยเฉลี่ยจำนวนรายการรับจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์มีถึงวันละ 15,000 รายการต่อวัน และคาดว่าปริมาณการโอนจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไป


(Photo Credit: pakistankakhudahafiz.com)


นอกจากนี้ กรมสรรพากร ได้เริ่มการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์สำหรับปีภาษี 2559 แล้ว โดยผู้เสียภาษีที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และได้รับการอนุมัติคืนภาษี จะได้รับเงินคืนสะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าระบบเดิมที่จ่ายเงินคืนภาษีผ่านการออกเช็ค โดยกรมสรรพากรตั้งเป้าในระยะยาวว่าผู้รับเงินคืนภาษีทั้งหมดจะรับบริการผ่านระบบพร้อมเพย์

ดังนั้น ผลที่ได้รับจึงเป็นที่น่าพอใจโดยกว่า 60% ของผู้ขอคืนภาษีได้ย้ายมาใช้ระบบพร้อมเพย์ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบพร้อมเพย์ยังได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ใน การจ่ายเงินสวัสดิการและการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินสวัสดิการถูกต้องตรงตัว ผู้รับสวัสดิการได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยและรวดเร็ว

โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา กรมบัญชีกลางได้เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบพร้อมเพย์เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินในรูปแบบเดิม โดยผู้ได้รับสวัสดิการกว่า 24,000 รายจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากระบบนี้ ซึ่งในระยะต่อไปจะขยายการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันผ่านระบบพร้อมเพย์ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เป็นต้น


(Photo Credit: Credit Union Times)


ทั้งนี้ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามแนวทางนี้ร่วมกับระบบการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลังที่จะมีการออกบัตรสวัสดิการภาครัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จะช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ครอบคลุมครบวงจรมากขึ้น ทำให้การออกแบบนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น

 

พร้อมใช้สำหรับนิติบุคคล

หลังจากที่บริการพร้อมเพย์ระหว่างบุคคลได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในระยะต่อไปจึงเป็นการขยายการให้บริการสำหรับนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลสามารถรับโอนเงินได้โดยใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักแทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร และสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันได้ 1 บัญชีกับ 1 ธนาคาร โดยบริการนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกการรับเงินจากประชาชนและนิติบุคคลด้วยกัน

นอกจากนี้ ผู้โอนจะมีค่าใช้จ่ายลดต่ำลง ลดความซ้ำซ้อนในการมีบัญชีหลายธนาคารเพื่อรับเงินค่าบริการต่างๆ จากลูกค้า ทำให้การทำธุรกิจมีความคล่องตัว ลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยบริการนี้ได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2560 และพร้อมให้บริการโอนเงินพร้อมเพย์นิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ตามความพร้อมของแต่ละธนาคาร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่เลือกใช้ ทั้งนี้ การลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถลงทะเบียนได้กับทุกธนาคารที่เปิดให้บริการและไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน

ดังนั้น บริการพร้อมเพย์ จะเป็นก้าวสำคัญในการพลิกโฉมระบบการชำระเงินของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการใช้เงินสด เพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศไทยตามแนว Digital Economy และ Thailand 4.0 ได้เป็นอย่างดี

 


พรชัย ฐีระเวช
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


Admin System Web
Administrator

Update : 11 พฤษภาคม 2560

View : 1,751Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 234,617

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 70,086

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 35,773


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader