commentaries / SPECIAL REPORT

ไม่อยากถูกลากลงจากเครื่อง? เรียกร้องค่าชดเชยได้เท่าไหร่เมื่อถูกปฏิเสธการเดินทาง

เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อเร็วๆ นี้บนสายการบิน United Airlines เที่ยวบินจากสนามบิน O’Hare เมือง Chicago ไปยังเมือง Louisville เนื่องจากสายการบิน United Airlines มีการจองที่นั่งเกินจำนวนและยังต้องการที่นั่งเพิ่มอีก 4 ที่นั่งเพื่อขนส่งลูกเรือของสายการบินไปยัง Louisville จึงเสนอเงินชดเชย 800 เหรียญสหรัฐฯ แลกกับการสละที่นั่งของผู้โดยสาร

แต่ไม่มีผู้โดยสารท่านใดสมัครใจ ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สุ่มเลือกผู้โดยสารทั้งหมด 4 ท่านลงจากเครื่อง รวมถึงแพทย์ท่านหนึ่งที่ถูก “ลาก” ลงจากเครื่องบินและได้รับบาดเจ็บ ถือเป็นเหตุการณ์ชวนสยองขวัญสำหรับนักประชาสัมพันธ์ทั่วโลก ภาพลักษณ์ที่เสียหายดังกล่าวทำให้หุ้นของสายการบิน United Airlines ตกลงและมีความเป็นไปได้ที่จะถูกฟ้องร้อง


(ขอบคุณภาพจาก: Posttoday)


เปอร์เซ็นต์ของผู้โดยสารที่ไม่ปรากฏตัวในแต่ละเที่ยวบิน ทำให้สายการบินมักจะขายตั๋วเกินจำนวนที่นั่งอยู่เสมอ แต่หากว่าเที่ยวบินนั้นผู้โดยสารเช็กอินเกินจำนวน (overbooking) เหล่านี้คือ ข้อมูลพื้นฐานด้านสิทธิผู้โดยสารเที่ยวบินในสหรัฐอเมริกา ควรทราบ

1.เมื่อเกิดเหตุการณ์ overbooking เจ้าหน้าที่ประจำประตูโดยสาร (gate attendant) จะรับสมัครอาสาสมัครเพื่อบินในเที่ยวบินถัดไป และยื่นข้อเสนอให้ ‘บัตรกำนัล’ จากสายการบินสำหรับแลกซื้อเที่ยวบินในครั้งหน้า ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นที่ 200 เหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะมีอาสาสมัคร

2.หากยังไม่มีอาสาสมัครแม้จะเพิ่มมูลค่าบัตรกำนัลแล้ว สายการบินจะสุ่มเลือกปฏิเสธผู้โดยสาร (denied boarding) ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารเรียกร้อง ‘เงินชดเชย’ ได้ จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเที่ยวบินและระยะเวลาที่ต้องรอเที่ยวบินถัดไป

หากเป็นเที่ยวบินภายในประเทศซึ่งถึงจุดหมายทางปลายทางช้ากว่าเที่ยวบินเดิม 1-2 ชั่วโมง หรือเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ถึงจุดหมายช้ากว่าเดิมไม่เกิน 4 ชั่วโมง ผู้โดยสารจะได้รับเงินชดเชย 200% ของค่าโดยสาร 1 เที่ยวบิน แต่ไม่เกิน 650 เหรียญสหรัฐฯ

แต่ถ้าหากเป็นเที่ยวบินภายในประเทศหรือเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ถึงจุดหมายปลายทางช้ากว่าเที่ยวบินเดิม 4 ชั่วโมงขึ้นไป  ผู้โดยสารจะได้รับเงินชดเชย 400% ของค่าโดยสาร 1 เที่ยวบิน แต่ไม่เกิน 1,300 เหรียญสหรัฐฯ


สายการบิน Delta เป็นสายการบินที่มีอัตรา Overbooking สูงที่สุดในสหรัฐฯเมื่อปี 2016 โดยมีอัตราส่วนที่ 10 ต่อ 10,000 คน (Story & Photo Credit: Milecards)


ดังนั้น ก่อนจะเลือกรับบัตรกำนัลจากสายการบินเพื่อสละที่นั่ง ผู้โดยสารควรตระหนักถึงสิทธิรับค่าชดเชยหากเป็นผู้ถูกสุ่มเลือกปฏิเสธการโดยสาร ซึ่งจะได้รับการชดเชยเป็นเงินและอาจได้รับในจำนวนที่มากกว่า

อย่างไรก็ตาม หากถูกปฏิเสธการโดยสาร ผู้โดยสารจะต้องร้องขอค่าชดเชยด้วยตนเอง โดยอาจติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สายการบินประจำประตูโดยสารหรือโทรศัพท์แจ้งสายการบิน ซึ่งสถิติในสหรัฐฯพบว่า ในแต่ละปีมีผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการโดยสารนับล้านคน แต่มีไม่ถึง 2% ที่ร้องขอค่าชดเชย

 

ทุกประเทศมีกรณี Overbooking

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ระบุเป็นระเบียบข้อบังคับไว้ว่า หากมีกรณีที่สายการบินต้องปฏิเสธผู้โดยสาร ขั้นตอนการดำเนินการต้องเริ่มจากหาอาสาสมัครสละที่นั่งก่อนจะปฏิเสธผู้โดยสารโดยไม่สมัครใจ ซึ่ง 190 ประเทศสมาชิก ICAO จะต้องปฏิบัติตามรวมถึงประเทศไทยด้วย ส่วนหลักเกณฑ์การให้ค่าชดเชยนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและแต่ละสายการบิน

เช่น ในสหภาพยุโรป (EU) มีข้อกำหนดคล้ายคลึงกับสหรัฐฯ โดยผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องจะได้รับเงินชดเชยอย่างน้อย 250 ยูโรสำหรับเที่ยวบินระยะสั้น และอย่างน้อย 600 ยูโรสำหรับเที่ยวบินระยะยาว

 

Overbooking ในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยนั้น ประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ.2553 ในข้อ 5 ของกฎหมายระบุว่า หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการขนส่งหรือเที่ยวบินถูกยกเลิก จะได้รับสิทธิดังนี้

  1. รับค่าชดเชย เป็นเงินสดมูลค่า 1,200 บาททันที
  2. ผู้โดยสารเลือกระหว่าง รับค่าโดยสารเที่ยวบินนั้นคืนเต็มจำนวน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยสายการบินเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และถ้าเที่ยวบินใหม่ราคาต่ำกว่าเที่ยวบินเดิมสายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างให้ผู้โดยสาร
  3. ระหว่างรอเที่ยวบินใหม่ สายการบินต้องจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์สื่อสาร ให้เพียงพอโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากเที่ยวบินใหม่จะออกเดินทางในวันถัดไป จะต้องจัดหาที่พักแรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. การคืนค่าโดยสารต่างๆ เป็นเงินสด หากสายการบินต้องการเปลี่ยนเป็นบัตรกำนัลทดแทน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสาร
  5. แต่ข้อกำหนดทั้งหมดจะไม่ถูกบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้ คือ สายการบินมีการแจ้งล่วงหน้ามากกว่า 3 วัน, การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเร็วหรือช้ากว่าเดิมไม่เกิน 3 ชั่วโมง, การยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรืออาจมีผลต่อความปลอดภัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ การนัดหยุดงานของลูกจ้าง ฯลฯ

ทั้งนี้ เคล็ดลับอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงเป็นผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธขนส่งคือ ไปเช็กอินให้เร็วที่สุด เพราะหลายสายการบินจะเลือกตัดผู้โดยสารที่มาเช็กอินช้าที่สุดออกก่อน และควรสมัครเป็นสมาชิกสายการบินเพราะบางแห่งจะมีข้อปฏิบัติสงวนที่นั่งไว้สำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกเป็นลำดับแรก

 

รวบรวมจาก
-Don't Get Dragged Away: Learn These Three Basic Facts About Airline Overbooking http://bit.ly/2onRFIf
-How big a problem is overbooking on airlines? http://on.ft.com/2oVoTSo
-รู้จักสิทธิของผู้โดยสาร กรณีเที่ยวบินดีเลย์-โดนยกเลิก-Overbooking
http://bit.ly/2p46T7V
-จองตั๋วเครื่องบินแล้วทำไมไม่ได้ขึ้นเครื่อง? Thailand Only? และสิทธิที่พึงรู้ http://logistics.nida.ac.th/deniedboarding/
-ประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ.2553 http://bit.ly/2onCO0p


พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer

Update : 12 เมษายน 2560

View : 27,178
vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 2,366

Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 238,035

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 70,940

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 40,199


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group